Algemene voorwaarden

1. LEASE OVEREENKOMST
Maxima Lease B.V., hierna te noemen leasegever, en cliënt, hierna te noemen leasenemer, hebben een lease-overeenkomst gesloten voor de nader te specificeren auto. Leasegever zal deze auto aan leasenemer op leasebasis ter beschikking stellen, terwijl leasenemer deze auto in gebruik zal nemen voor de overeengekomen periode en prijs. Leasegever is en blijft gedurende de looptijd van het contract zowel juridisch als fiscaal eigenaresse van de auto. Leasenemer mag de auto niet verpanden, verhuren of enige handeling stellen die de rechtmatige belangen van de leasegever kunnen schaden of in gevaar brengen.

2. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening en eindigt na het verstrijken van de in het leasecontract omschreven looptijd in maanden sinds de aflevering of, indien zich dit eerder voordoet, zodra het overeengekomen aantal kilometers als opgenomen in het leasecontract met de auto is verreden.

3. STANDAARDUITVOERING
De auto zal door de merkdealer gebruiksklaar worden afgeleverd en uitgevoerd zoals overeengekomen en tevens voorzien van een gevarendriehoek, set reservelampen en vloermatten. Andere accessoires zijn, indien niet meegeleast, voor rekening van de leasenemer. Reclame aanduidingen of wijzigingen op of aan de auto mogen alleen worden aanbracht na overleg met de leasegever.

4. ZEKERHEIDSTELLING
Leasegever kan van leasenemer verlangen dat voor het bestellen van de auto zekerheden gesteld worden tot nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Deze zekerheidstelling komt eerst te vervallen nadat door leasenemer aan alle verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst is voldaan. Een eventuele borgsom kan niet worden aangewend voor tussentijdse betalingen van de leasetermijnen.

5. PRIJSNIVEAU
Het leasetarief is gebaseerd op het ten tijde van de opdracht geldende prijsniveau. Optredende catalogusprijswijzigingen, tussen opdracht- en leveringsdata, zullen in het maandtarief worden verrekend. Wijzigingen in de kosten van houderschapsbelasting en overige wettelijke heffingen alsmede verzekeringspremie en voorwaarden, zullen vanaf het moment waarop zij van toepassing zijn van kracht worden. Indien gedurende de looptijd van het leasecontract veranderingen optreden in van overheidswege opgelegde belastingen of heffingen, welke van invloed zijn op de leaseprijs, is leasegever gerechtigd de leaseprijs vanaf het moment van invoering en de nog resterende duur van de leaseperiode aan dergelijke veranderingen aan te passen. Aan wijziging van de leaseprijs kan door geen van beide partijen het recht ontlenen het leasecontract te beëindigen.

6. BETALINGEN
Leasenemer is maandelijks bij vooruitbetaling de in het leasecontract bepaalde leaseprijs aan leasegever verschuldigd. De betalingstermijnen vervallen iedere eerste dag van de kalendermaand. Alle door leasenemer uit hoofde van deze overeenkomst te verrichten betalingen dienen te geschieden op een door leasegever aan te wijzen (post)bankrekening. Leasenemer verleend hierbij de machtiging, in overeenstemming met de richtlijnen voor de bankgiro-bedrijfsincasso, aan leasegever om alle vorderingen voortvloeiende uit deze overeenkomst te incasseren. Leasenemer kan zich niet beroepen op enige vorm van verrekening met door de hem aan leasegever verschuldigde bedragen dan wel op enig opschortingsrecht. Voor elke niet tijdige betaling op de vervaldag, zal leasenemer over het achterstallige bedrag een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1,5% per maand, ingaande op de vervaldag, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

7. AFLEVERING
De aflevering van de auto vindt zo spoedig mogelijk plaats na het tot stand komen van de overeenkomst. Als bewijs van levering ondertekent de leasenemer of berijder een ontvangst bewijs waarop de kilometerstand en datum van aflevering. Leasegever is niet aansprakelijk ingeval van overschrijding van de leveringstermijn. Kentekenbewijs deel II wordt op naam van leasegever gesteld.

8. KILOMETRAGE
Bij een afwijking tussen het aantal gereden en gecontracteerde kilometers van meer dan 10% is leasegever gerechtigd de leasebedragen met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum van het leasecontract naar verhouding aan te passen. Deze aanpassing kan tevens het verkorten van de looptijd van het leasecontract inhouden als blijkt dat tijdens de overeengekomen looptijd, het maximum kilometrage de 180.000 km zal overschrijden. Onverminderd deze aanpassing vindt aan het einde van het leasecontract verrekening plaats van de meer of minder gereden kilometers, op basis van vergelijking van het werkelijk gereden aantal kilometers met het aantal contractkilometers, tegen de in het leasecontract genoemde bedragen. Het aantal met vervangingsauto´s gereden kilometers worden voor de berekening van de meer- of minderkilometers bij de eindkilometerstand opgeteld.

9. GEBRUIK ONDERHOUD EN REPARATIES
Leasenemer en/of bestuurder, zullen de auto overwegend als zakelijk vervoer en als goed huisvader deskundig gebruiken in overeenstemming met alle wettelijke voorschriften. De auto mag nimmer voor snelheidsproeven, prestatieritten, voor het geven van niet beroepsmatige rijlessen en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden gebruikt. Leasenemer zal de auto in goede staat houden, overeenkomstig de voor de auto gelden richtlijnen voor gebruik en onderhoud. Deze richtlijnen dient leasenemer ter beschikking te stellen en voor te schrijven aan de bestuurder. Voor reparaties boven de €135,- en voor de vervanging van banden dient vooraf door de leasegever toestemming te worden gegeven. Kosten zoals poetsen, wassen, parkeer- en tolgelden, bekeuringen, olie, brandstof en/of toevoegingsmiddelen zijn voor rekening van leasenemer. Voortijdige vervanging van banden ten gevolge van canvasbreuk, inrijding of overmatige slijtage, zal afhankelijk van de reeds geleverde prestatie, na rato aan de leasenemer worden doorberekend. Reparaties aan de auto in het buitenland, zullen met de leasenemer op basis van het Nederlandse prijsniveau worden verrekend, echter uitsluitend tegen overlegging van de originele facturen welke op naam van Maxima Lease B.V. gesteld zijn. Reparatiekosten voor accessoires en andere uitrustingen welke niet zijn meegeleast, zijn geheel voor rekening van de leasenemer. Eventuele gebreken aan de auto, storingen of andere oorzaken waardoor leasenemer de auto niet kan gebruiken, overmacht daaronder begrepen, geven leasenemer nimmer het recht de betalingen aan leasegever op te schorten, te staken, ontbinding van de overeenkomst te verlangen of op enigerlei wijze jegens leasegever aanspraak te maken op schadevergoeding. Leasenemer is verplicht de wettelijke APK en milieukeuring, indien mogelijk in combinatie met een grote onderhoudsbeurt, tijdig te laten uitvoeren. Kosten als gevolg van niet tijdig uitgevoerde keuringen en/of onderhoudsbeurten zijn voor rekening van leasenemer.

10. DIEFSTAL, SCHADE EN VERZEKERING
Leasegever zal ten behoeve van de leasenemer de auto tegen risico´s van wettelijke aansprakelijkheid en cascoschaden verzekeren. Uitsluitend meegeleaste accessoires, welke eigendom zijn van leasegever, zijn meeverzekerd. De schade-uitkering is onderhevig aan een afschrijvingsregeling. Indien assuradeuren de polisvoorwaarden ten behoeve van de leasenemer willen wijzigen c.q. van hun recht van opzegging gebruik willen maken, heeft leasegever het recht het leasecontract dienovereenkomstig aan te passen c.q. op te zeggen. Leasenemer is verplicht in geval van diefstal en /of schade aan of veroorzaakt door de auto, leasegever binnen 24 uur in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk verklaringen en/of andere bescheiden te overleggen, die op de gebeurtenissen betrekking hebben vergezeld van een volledig ingevuld schadeformulier. Direct na elke niet verhaalbare schade of dubieuze schuldvraag is leasenemer het van toepassing zijnde bedrag “Eigen Risico” verschuldigd aan leasegever. Zodra de volledige vergoeding van de schade door leasegever is ontvangen zal deze het betreffende bedrag restitueren. Het verlies door diefstal van de auto of bij zodanige (aanrijding-) schade dat zij naar het oordeel van de assuradeuren niet herstelbaar is doet het leasecontract beëindigen. Bij diefstal geld een wachttermijn van 30 dagen. Leasegever is gerechtigd de herstelkosten, alsmede de kosten van vervanging van niet door leasenemer aan leasegever teruggeven bescheiden, en extra waardevermindering van de auto ontstaan door niet gemelde schades, welke bij inname van de auto worden geconstateerd, aan leasenemer door te belasten. Indien de verzekeringsovereenkomst door leasegever voor rekening van leasenemer is afgesloten kan de premie tussentijds wijzigen op basis van de geldende bonus/malus structuur. Indien de verzekering niet in het leasecontract is inbegrepen, is leasenemer verplicht de auto vanaf de ingangsdatum van het leasecontract te verzekeren en verzekerd te houden. Dit voor alle risico´s tegen directe of indirecte schades aan of veroorzaakt door de auto. Leasenemer draagt er zorg voor dat uitsluitend de leasegever rechthebbende is op de verzekeringsuitkering.

11. VERVANGENDE AUTO EN HULPDIENST
Indien aanspraak op een vervangende auto in het leasecontract is opgenomen, zal leasegever bij onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan de auto, welke niet binnen één werkdag kunnen worden uitgevoerd, de auto vervangen door een ander of zo mogelijk vergelijkbaar type. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn onverkort van toepassing op de vervangende auto. Indien noodhulp vereist is dient de berijder de bij het rijdende merk behorende hulpdienst in te schakelen. Ingeval van gebeurtenissen door het uitvallen van de auto ten gevolge van een defect dat op eenvoudige wijze door berijder is te verhelpen is iedere dekking uitgesloten.

12. BRANDSTOFKOSTEN
Indien de administratie van de brandstofkosten in het leasecontract is opgenomen en in de leaseprijs is inbegrepen, zal leasenemer met gebruikmaking van de ter beschikking gestelde creditcard brandstofaankopen kunnen doen. Alle betalingen die door leasenemer met deze creditcard worden verricht komen na verrekening van de ontvangen voorschotbedragen ten laste van leasenemer. Het in het leasecontract genoemde voorschotbedrag is slechts een indicatie van de maandelijkse brandstofkosten. Leasenemer is aansprakelijk voor alle gevolgen van verlies, diefstal of misbruik van deze creditcard.

13. OVERTREDINGEN
Indien er tijdens de contractperiode overtredingen zijn begaan met de lease auto, zullen wij de hier uit voort vloeiende kosten door belasten met een opslag van € 7,-.

14. TUSSENTIJDSE BEEINDIGING
Indien het leasecontract op grond van deze Algemene Voorwaarden tussentijds eindigt of door leasenemer wordt beëindigd is leasegever gerechtigd 30% van de som van de nog niet verstreken leasetermijnen in rekening te brengen. Is op het leasecontract een aanbetaling voldaan dan wordt in geval van tussentijdse beëindiging een aan de resterende looptijd evenredig deel onder aftrek van de 30% beëindigingskosten gecrediteerd.

15. INNAME VAN DE AUTO
Wanneer het leasecontract contractueel eindigt, dient de leasenemer de auto in goede staat in te leveren op een vooraf met leasegever afgesproken locatie. Bij inname van de auto wordt door een medewerker van de leasegever en/of dealer een innameformulier volledig ingevuld. Indien noodzakelijk zal direct na inname de algehele staat van de auto worden beoordeeld door een onafhankelijk expertisebureau. Kosten ten gevolge van vermissing van een der delen van het kentekenbewijs of gebreken aan de auto (niet gemelde schade en/of ontbrekende opties en accessoires) komen voor rekening van de leasenemer. Kosten voor het in- en uitwendig reinigen van de auto zullen worden doorberekend. De kosten van verwijdering van reclame, belettering en accessoires die een waardevermindering veroorzaken komen voor rekening van leasenemer.

16. OVERDRAAGBAARHEID
Leasegever is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst en/of het leasecontract aan derden over te dragen, dan wel een ander in haar plaats te laten treden. Het is leasenemer niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst en/of leasecontract aan een derde over te dragen, behoudens na verkregen voorafgaande schriftelijke toestemming van leasegever. Leasenemer is gehouden aan alle verplichtingen aan het leasecontract te blijven voldoen totdat de overdracht van het leasecontract feitelijk is gerealiseerd. Indien de overeenkomst tussentijds op dezelfde condities door een ander bedrijf wordt voortgezet zijn eerder genoemde beëindigingskosten niet van toepassing en zullen aan de eerste leasenemer behandelingskosten ad € 115,- in rekening worden gebracht.

17. ADRESWIJZIGINGEN
Leasenemer is verplicht eventuele adreswijzigingen binnen 10 dagen aan leasegever door te geven.

18. NALATIGHEID VAN LEASENEMER
Leasegever kan de lease-overeenkomst terstond zonder ingebrekestelling of opzegging beëindigen en de auto terugnemen indien:
• leasenemer nalatig blijft in de nakoming zijner verplichtingen jegens leasegever,
• leasenemer krachtens gerechtelijk vonnis in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt uitgesproken dan wel leasenemer zelf surseance van betaling of faillissement aanvraagt,
• leasenemer krachtens gerechtelijk vonnis handelingsonbekwaam wordt,
• derden beslag leggen op goederen van leasenemer,
• wanneer leasenemer een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden,
• wanneer naar het oordeel van de leasegever er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat haar verhaal-mogelijkheden met betrekking tot leasenemer of de auto in gevaar zijn, dan wel door leasenemer zijn verzwegen, welke van dien aard zijn, dat leasegever de overeenkomst niet, of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan,
• een schuldverklaring voor natuurlijke personen op de leasenemer van toepassing wordt verklaard.
De kosten, verbonden aan de beëindiging komen voor rekening van de leasenemer. Tevens is leasenemer alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd indien leasegever besluit haar vordering uit handen te geven. Overigens is met betrekking tot wanprestatie van een der partijen, datgene van kracht wat daaromtrent in de wet is geregeld.

19. BESLAG EN MAATREGELEN VAN DERDEN
Indien derden ten opzichte van de auto rechten willen opeisen of maatregelen treffen, is leasenemer en/of berijder gehouden direct blijk te geven van het eigendom van leasegever. Indien de auto uit de macht van leasenemer mocht geraken, is leasenemer verplicht leasegever hieromtrent binnen 24 uur te informeren en zo nodig zelf voorzieningen te treffen. Leasegever zal voor de bescherming van haar rechten alle door haar nodig geachte maatregelen kunnen treffen. De kosten van deze maatregelen zullen voor rekening van leasenemer zijn en op verzoek van leasegever moeten worden voldaan.

20. AANSPRAKELIJKHEID
Leasenemer vrijwaart leasegever tegen alle aanspraken die tegen leasegever ingesteld kunnen worden op grond van het overtreden van de wettelijke voorschriften met betrekking tot de staat en het gebruik van de auto. Zo ook tegen alle acties die tegen leasegever ingesteld worden inzake feiten die zich tijdens de leaseperiode hebben voorgedaan en wegens schade of nadeel van welke aard ook toegebracht door middel van, of in verband met de auto aan hemzelf of derden. Leasenemer kan leasegever niet aansprakelijk stellen voor enige financiële schade als gevolg van het niet kunnen gebruiken van de auto en evenmin rechten jegens leasegever laten gelden als gevolg van niet tijdige montage van eventuele meegeleaste accessoires met inbegrip van een LPG-installatie.

21. INSPECTIE EN RECHT VAN TOEGANG
Leasenemer is te allen tijde op eerste vordering verplicht, op verzoek van leasegever, de auto voor bezichtiging en inspectie aan leasegever ter beschikking te stellen. Leasenemer geeft aan leasegever toestemming en machtiging om zo nodig de plaats waar de auto zich bevindt te betreden.

22. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Den Haag.

100% tevreden klanten. Daar worden we bij Maxima Lease gelukkig van. Geen verzoek is ons te gek.

Maxima Lease. Heel veel opties.