Fiscaal Nieuws

Shortcode found: autoenfiscusxml

Lees hier het laatste fiscale nieuws

Belastingdienst wil ANPR-controles weer invoeren


De belastingdienst wil voor de controle van rittenregistraties van de tegenbewijsregeling van de bijtelling opnieuw de camera’s met nummerplaatherkenning inzetten.

Dat blijkt uit de halfjaarsrapportage van de belastingdienst. Begin 2017 werd gebruik van beelden van camera’s met Automatic Number Plate Recognition (ANPR) nog door de Hoge Raad onloetbaar geacht.

De belastingdienst heeft daarna het gebruik van deze camerabeelden stopgezet voor de controle op de bijtelling, de MRB en het eurovignet. Oude bestanden met camerabeelden zijn vernietigd, en voor zover het decentraal bewaarde bestanden betreft is het gebruik ervan geblokkeerd.

Uit de halfjaarsrapportage blijkt dat het weer in gebruik nemen van de ANPR-camerabeelden en van gegevens die ontleend zijn aan deze camerabeelden in voorbereiding is. De bedoeling is om via het Belastingplan 2019 te regelen dat de gegevens weer gebruikt kunnen worden voor controle van de wegenbelasting (MRB).  
Voor de bijtelling ligt invoering ingewikkelder. Ook dat punt is echter in onderzoek. Gekeken wordt hoe dit gebruik past in het kader van de privacywetgeving en hoe de wettelijke grondslag het beste vorm kan krijgen. De belastingdienst wil dit laten meelopen in een nieuw wetsvoorstel over gegevensverwerking.

Geplaatst op: 19-04-2018
Bron: http://www.autoenfiscus.nl/belastingdienst-wil-anpr-controles-weer-invoeren.html

Uitstel voor roettaks


Dagblad De Telegraaf bericht op 16 april dat de verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor auto’s zonder roetfilter wordt uitgesteld. De maatregel zou per 2019 ingaan, maar door IT-problemen bij de belastingdienst lijkt dat nu een latere datum te worden.

Doel van de maatregel was om dieselpersonen- en dieselbestelvoertuigen zwaarder te belasten als zij een fijnstofuitstoot hebben van meer dan 5 milligram per kilometer. Met deze grens sluit het kabinet aan bij de Europese Euro 5-norm die vanaf 1 september 2009 verplicht werd voor nieuwe typen personenauto’s en lichte bestelauto’s. Bij dieselbestelvoertuigen komt daar een leeftijdscriterium van 12 jaar en ouder bij, omdat bij bestelauto’s pas later dan bij personenauto’s een roetfilter gebruikelijk werd.
Het gaat naar verwachting om aantallen van zo’n 250.000 personenauto’s zonder af-fabriek roetfilter en zo’n 260.000 bestelauto’s van 12 jaar en ouder.

De geplande verhoging voor dieselpersonenauto’s betreft een toeslag op de MRB van 15% van de huidige MRB inclusief provinciale opcenten. Voor een gemiddelde dieselpersonenauto in de gewichtsklasse 1350-1450 kilogram betekent dat een verhoging van € 225 per jaar.
Ook voor dieselbestelvoertuigen van particulieren en ondernemers is een toeslag gepland van 15% op de MRB. Die verhoging komt voor een gemiddelde bestelauto van een ondernemer uit op € 62 per jaar.

Wij houden u op de hoogte zodra er een nieuwe invoeringsdatum bekend is.

 

Geplaatst op: 16-04-2018
Bron: http://www.autoenfiscus.nl/uitstel-voor-roettaks.html

Teveel afwijkingen in rittenregistratie: alsnog bijtelling


Met de tegenbewijsregeling kan de bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak voorkomen worden. Er moet dan aangetoond worden dat het privégebruik op jaarbasis niet meer is dan 500 kilometer.

Dat tegenbewijs kan het beste geleverd worden met een sluitende rittenregistratie. Uit de rechtspraak komt echter naar voren dat “een kilometeradministratie niet bij voorbaat dient te worden verworpen indien niet aan alle vereisten wordt voldaan. Een administratie in combinatie met andere bewijsmiddelen kan eveneens aanvaard worden, mits ze zodanig sluitend zijn dat daaruit eenduidig kan worden afgeleid hoeveel kilometers er met de auto’s zakelijk en privé zijn gereden”.

Dat andere bewijs is in de praktijk best lastig. Dat blijkt ook uit een recente rechtszaak over een naheffingsaanslag voor de bijtelling. De belastingdienst had bij de rittenregistratie over dat jaar grote vraagtekens. Op de rechtszitting probeerde deze berijder die opmerkingen te weerleggen.

Uit het totaal van de rittenregistratie, het brandstofverbruik en vastleggingen van kilometerstanden, leidde de rechtbank af dat de manier waarop de rittenregistratie was bijgehouden niet betrouwbaar is. De administratie was blijkbaar niet steeds per rit bijgehouden. Dat kon in de eerste plaats geconcludeerd worden uit grote verschillen in brandstofverbruik. De auto zou ongeveer 1 op 20 moeten rijden. Maar er waren ook weken in de rittenregistratie met een heel afwijkend brandstofcijfer. Daar kwam bij dat geen enkele kilometerstand van de tankbeurten, van onderhoudsfacturen en bandenwissel overeenkwam met de rittenregistratie. De rechter oordeelde dan ook dat het beroep ongegrond was: De naheffing blijft daarmee in stand.

Het is dan ook het beste om dagelijks en per rit de gereden ritten in de administratie te verwerken. Een geautomatiseerde rittenregistratie met een black box of app kan daar een handig hulpmiddel voor zijn.

 

Geplaatst op: 06-04-2018
Bron: http://www.autoenfiscus.nl/teveel-afwijkingen-in-rittenregistratie-alsnog-bijtelling.html

Bij schorsing van auto weggebruik mogelijk voor APK?


Tijdens de schorsing van een auto is weggebruik niet toegestaan. Maar ook niet voor een rit voor een APK-keuring?

Die vraag kwam recent aan de orde in een rechtszaak bij de rechtbank in Groningen. Het ging daar om een iemand die zijn Renault 5 had geschorst, maar waarbij tijdens die schorsing weggebruik geconstateerd was. Dat bleek de rit van het schorsingsadres naar de garage te zijn.

De belastingdienst legde voor het weggebruik een naheffing motorrijtuigenbelasting op. Volgens de fiscus was namelijk niet aangetoond dat er sprake was van een APK-keuring. Bij de rechtbank bleek dat er geen bewijs was van een daadwerkelijke APK-keuringsafspraak. Er was ook geen keuringsrapport. Wel was er een bon van de garage van de bewuste dag, met daarop een vermelding van de uit te voeren reparaties.

Omdat wettelijke vrijstellingen strikt moeten worden uitgelegd, oordeelde de rechtbank dat de naheffing terecht was opgelegd. Er was namelijk geen bewijs van een daadwerkelijke APK-keuring.

Wel verviel de boete. De rechtbank was er namelijk van overtuigd dat deze autobezitter wel degelijk van plan was een APK-keuring te laten uitvoeren, al had hij er geen bewijs van dat dit zo gebeurd was. De vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor geschorste auto’s moet strikt worden uitgelegd. Bij weggebruik voor de APK zijn bewijsstukken dan ook heel belangrijk. Let er daarnaast op dat de eis dat er geen weggebruik mag zijn ook betekent dat de auto niet op de openbare weg gestald mag worden.

 

Geplaatst op: 29-03-2018
Bron: http://www.autoenfiscus.nl/bij-schorsing-van-auto-weggebruik-mogelijk-voor-apk.html

Zakelijke kosten van 13 auto’s zijn acceptabel


Twee ondernemers die gezamenlijk een onderneming runnen waarbij zij 13 auto’s op hun balans hadden staan, krijgen van de rechter gelijk: de kosten van alle 13 auto’s zijn aftrekbaar.

Deze ondernemers zag zich geconfronteerd met een naheffing over de afgetrokken autokosten. In het betreffende jaar bedroegen de autokosten ongeveer 50.000 euro. De inspecteur vond een wagenpark van 13 auto’s voor twee ondernemers buiten proportie. Volgens hem stond het aantal auto’s in een zodanige wanverhouding tot het nut daarvan voor de onderneming, dat geen redelijk denkend ondernemer daarvoor zou hebben gekozen. De inspecteur corrigeerde daarom 15.000 van de 50.000 euro. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant zag dat anders. De rechtbank keek eerst naar het soort auto’s. Twee auto’s waren oldtimers met reclamestickers. Deze werden niet gebruikt voor vervoer, maar voor reclamedoeleinden. Daarnaast waren ook de kosten aftrekbaar voor auto’s waarvoor een bijtelling voor privégebruik werd aangegeven.
Wat betreft de resterende kosten oordeelde de rechtbank dat een deel daarvan, zoals het benzineverbruik, niet hoger was dan wanneer deze ondernemers slechts enkele auto’s hadden aangeschaft voor hun onderneming.
Alles bij elkaar oordeelde de rechter dat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat deze ondernemers als gevolg van het gebruik van dit aantal auto’s zodanig hoge autokosten hebben dat geen redelijk denkend ondernemer deze kosten zou hebben gemaakt. De correctie ging dan ook helemaal van tafel. Ook al waren het 13 auto’s, de kosten zijn desondanks aftrekbaar.

 

Geplaatst op: 23-03-2018
Bron: http://www.autoenfiscus.nl/zakelijke-kosten-van-13-autos-zijn-acceptabel.html

Gestegen BPM-opbrengst leidt tot nieuwe Kamervragen


Radiozender BNR berichtte onlangs dat de BPM-opbrengst over 2017 fors hoger is dan over 2016 en dat de opbrengst met 27,4% gestegen zou zijn tot € 1,9 miljard. Reden voor Tweede Kamerleden om de staatssecretaris van Financiën Menno Snel te vragen of dit te wijten is aan de nieuwe WLTP-testmethode voor de CO2-uitstoot van de auto.

Volgens Snel is de hogere opbrengst over 2017 geen gevolg van de nieuwe WLTP-methode, maar wordt dit bijvoorbeeld veroorzaakt door de hogere economische groei (meer verkochte auto’s) en veranderende consumentvoorkeuren. Zo kan het zijn dat consumenten vaker dan voorgaande jaren kiezen voor een grotere en duurdere auto met een hogere CO2-uitstoot en een hogere BPM op de koop toenemen.

De Kamerleden vroegen ook wanneer Snel zijn toezegging nakomt om nieuwe BPM-tabellen in te voeren voor een budgetneutrale overstap naar de nieuwe WLTP-testmethode.

De staatssecretaris erkent de zorgen uit de autobranche over de onzekerheden die de nieuwe testmethode met zich brengt. Deze onzekerheden worden volgens hem grotendeels veroorzaakt door het gebrek aan inzicht in de gevolgen die deze nieuwe testmethode heeft voor de CO2-uitstoot van personenauto’s en de BPM. Dat inzicht gaat ontstaan als er voldoende WLTP-geteste auto’s in Nederland zullen zijn verkocht. Desondanks streeft Snel naar een zo snel mogelijke omzetting om een einde te maken aan de onzekerheid die leeft bij de belastingbetaler en de autobranche. Hij verwacht na de zomer 2018 meer duidelijkheid te kunnen geven over het proces van de omzetting van de BPM naar op WLTP-gebaseerde tarieven.

 

Geplaatst op: 09-03-2018
Bron: http://www.autoenfiscus.nl/gestegen-bpm-opbrengst-leidt-tot-nieuwe-kamervragen.html

De auto in de Fiscale Beleidsagenda


In het regeerakkoord heeft het kabinet Rutte III veel fiscale plannen opgenomen. In de Fiscale Beleidsagenda die deze week gepubliceerd is, wordt dit wat verder uitgewerkt.

Voor de autobelastingen gaan die plannen vooral over de emissieloze auto’s en over de BPM.

Voor emissieloze auto’s (elektrische auto’s en auto’s op waterstof) kunt u op dit moment gebruik maken van gunstige regelingen in de bijtelling, de BPM en de MRB. Ook geldt er een milieu-investeringsaftrek voor ondernemers. Het kabinet wil deze fiscale stimulering in lijn brengen met het kabinetsstreven om uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos te laten zijn. Daarom worden de fiscale regelingen voor emissieloze auto’s in 2018 geëvalueerd. Deze evaluatie moet vooral inzicht geven in de kosteneffectiviteit van deze fiscale stimulering en de voortgang van de transitie naar emissieloos rijden. Ook bekijkt het kabinet welke mate van fiscale stimulering in jaren 2020-2030 past bij de ontwikkelingen van emissieloos rijden.

Verder wordt de nieuwe meetmethode “Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure” (WLTP) voor de CO2-uitstoot van personenauto’s geïmplementeerd in de BPM. De huidige tarieftabel van de BPM is nog gebaseerd op de NEDC-testmethode. Uiteindelijk zal een op de testresultaten van de WTLP gebaseerde tabel in de BPM-wet worden opgenomen. Het uitgangspunt is dat deze omzetting goed uitvoerbaar is en in zijn totaal bezien budgettair neutraal uitpakt. Het kabinet verwacht medio 2018 meer duidelijkheid te kunnen geven over de implementatie van de WLTP.

Ten slotte schaft het kabinet uiterlijk met ingang van 2020 de BPM-teruggaafregeling voor taxi’s af. De maatregel heeft tot gevolg dat nieuwe taxi’s met de normale op CO2-uitstoot gebaseerde BPM te maken krijgen. Deze maatregel zorgt voor een sterkere beprijzing van de CO2-uitstoot van taxi’s. De verdere uitwerking, en ook de eventuele overgangsregeling hierbij, volgt op een later tijdstip. Wij houden u op de hoogte.

 

Geplaatst op: 28-02-2018
Bron: http://www.autoenfiscus.nl/de-auto-in-de-fiscale-beleidsagenda.html

Raam in dakrand toch geen zijruit


Bestelauto’s mogen in de meeste gevallen voor de BPM- en MRB-wetgeving geen zijruit hebben. Maar hoe zit dat dan met een ruitje in de dakrand?

Zo’n kwestie kwam onlangs aan de orde bij de belastingrechter. Het ging om een Land Rover Defender met ‘grijs kenteken inrichting’. Dat is voordelig omdat dan de ondernemersvrijstelling van de BPM en het lage MRB-tarief kan gelden.

Deze auto had een dakconstructie met een afronding aan beide kanten van de auto. In die schuine afronding van de dakconstructie bevond zich aan beide zijden een circa 15 centimeter hoog, langgerekt, schuin raampje.

De belastingdienst merkte deze ramen aan als zijramen. Gevolg was een fiscale naheffing omdat de auto volgens de belastingdienst niet aan de zg. inrichtingseisen voldeed. Fiscaal wordt het dan een personenauto met BPM-heffing en hoog MRB-tarief als gevolg.

De rechter oordeelde echter anders: “Gelet op de vorm en plaats van de raampje, is de rechtbank van oordeel dat niet gezegd kan worden dat zich aan de linkerkant van de laadruimte een zijruit bevindt. Er is geen sprake van een in de zijwand geplaatst raam. Door het van de dakconstructie deel uitmakende raampje kan voorts noch door de bestuurder, noch door de bijrijder, opzij naar buiten worden gekeken”.
De rechtbank woog ook mee dat de blinderingseis is ingesteld om het particuliere gebruik van bestelauto's terug te dringen. Door de 'blinderingseis' wilde de wetgever een duidelijk visueel onderscheid te maken tussen een normale personenauto en een grijs kenteken. Deze auto is visueel duidelijk te onderscheiden van een normale personenauto, nu er vanuit de laadruimte geen enkel zicht door een ruit naar links is. De naheffing ging hiermee van tafel.

Geplaatst op: 24-02-2018
Bron: http://www.autoenfiscus.nl/raam-in-dakrand-toch-geen-zijruit.html

Nieuwe rechtbankuitspraak over bijtellingsverschil van 22 en 25 procent


Auto’s met een datum eerste toelating vanaf 2017 krijgen standaard te maken met 22% bijtelling. Voor oudere auto’s is dat nog 25%. Over de vraag of dat verschil wel toegestaan is, lopend diverse procedures.

De spoedprocedure van de Vereniging Zakelijke Rijders ligt inmiddels bij de Hoge Raad. In februari wordt in die zaak de Conclusie van de Advocaat-Generaal verwacht. Die conclusie kan gezien worden als een advies aan de Hoge Raad. Hopelijk wordt het arrest van de Hoge Raad nog voor 1 mei gepubliceerd, zodat de uitkomst meegenomen kan worden in de aangiften inkomstenbelasting over 2017. Individueel bezwaar is dan niet nodig.

Individuele berijders die wel zelf bezwaar hebben gemaakt, krijgen te maken met een afwijzing door de belastingdienst. De berijder kan dan zelf in beroep gaan. Inmiddels heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant zich in zo’n zaak uitgesproken. Het beroep is daarbij afgewezen. De belangrijkste reden voor de rechter is de ruime beoordelingsvrijheid van de wetgever en de overweging dat de wetgever bij de wijziging niet zozeer naar milieumaatregelen heeft gekeken, maar vooral naar een gewijzigd kostenpatroon. Door het zuiniger worden van auto’s, dalen de brandstofverbruikskosten. Het percentage bijtelling moest daarom bijgesteld worden. De wijzigingen in Autobrief II per 2017 waren volgens de rechter een logisch aankopingspunt. 

Uiteindelijk is bepalend welk oordeel de Hoge Raad zal vellen. Wij houden u op de hoogte.

Geplaatst op: 10-02-2018
Bron: http://www.autoenfiscus.nl/nieuwe-rechtbankuitspraak-over-bijtellingsverschil-van-22-en-25-procent.html

Verwarring over bijtelling elektrische auto?


De belastingdienst heeft antwoorden gepubliceerd op vragen die zijn gesteld op de intermediairdagen. De antwoorden roept echter een nieuwe vraag op.

Eén van de vragen betreft de bijtelling op een volledig elektrische auto van de zaak. De auto heeft een datum eerste toelating van 31 december 2016. In 2018 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van deze auto 4% van de catalogusprijs. De vraag is wat de bijtelling in de toekomst is.
Terecht luidt het antwoord dat het per 2017 verlaagde algemene bijtellingstarief van 22% alleen geldt bij een datum eerste toelating vanaf 1 januari 2017. Auto’s met een eerdere datum houden het 25%-tarief. Daarop gold voor deze auto in 2016 een korting van 21 procentpunten. Die korting kan worden toegepast voor een duur van 60 maanden.

Het antwoord vervolgt echter met “Na afloop van deze 60 maanden bestaat er geen recht meer op verlaging en bedraagt de bijtelling 25%”. Of dat zo is, is thans echter nog niet bekend. De huidige bijtellingswetgeving loopt op basis van de Wet Uitwerking Autobrief II door tot en met 2020. Voor de jaren daarna is er nog geen nieuwe wetgeving gemaakt. Op dit moment is nog onbekend of de bijtellingskorting voor volledig elektrische auto’s na 2020 nog door blijft lopen. 

Voor de volledigheid vermelden wij nog dat voor auto’s waarvan de bijtellingskorting na 60 maanden ‘verlopen’ is, na die eerste 60 maanden steeds per jaar gekeken kan worden of er nog een korting van toepassing is. Anders dan voorheen gaat daarbij niet opnieuw een 60-maandsperiode lopen.

 

Geplaatst op: 03-02-2018
Bron: http://www.autoenfiscus.nl/verwarring-over-bijtelling-elektrische-auto.html

Bijtelling 2017-2020

Hoe zit het nou precies? Bijtelling 2017-2020
De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van bijtelling. Vooral de bijtelling in relatie tot de CO2-uitstoot van het voertuig heeft nogal wat veranderingen ondergaan. Zuinige auto’s zijn flink bevoordeeld met lage bijtellingscategorieën en een lage motorrijtuigenbelasting. In 2015 en 2016 werden de normen al flink aangescherpt en zijn ook de allerzuinigste auto’s belast met bijtelling. De vele veranderingen duiden op een achterhaald systeem. In 2017 is het systeem voor bijtelling volledig herzien. Lees verder >

Denk aan driemaandstermijn voor MIA-aanvraag op elektrische auto


De populariteit van volledig elektrische auto’s neemt toe, niet in de laatste plaats door de lage bijtelling van slechts 4% van de catalogusprijs. Op deze auto’s geldt bovendien milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze MIA houdt in dat ondernemers tot een investering van € 50.000 een extra fiscale aftrekpost mogen aftrekken ter grootte van 36% van de investering. […] Lees verder >

De bijtelling gaat omhoog, en nu?

Maxima Lease bijtellingsregels
Op 1 januari gaan we van vijf naar vier bijtellingscategorieën, dat betekent in veel gevallen dat de bijtelling stijgt. Betaal je nu 7% dan betaal je volgend jaar 15%, zit je nu in de 14%-zone, volgend jaar wordt dit 21%. Alleen de auto’s met 0% uitstoot blijven hetzelfde percentage betalen, namelijk 4%. Lees verder >


100% tevreden klanten. Daar worden we bij Maxima Lease gelukkig van. Geen verzoek is ons te gek.

Maxima Lease. Heel veel opties.